3 клас

Онлайн-уроки проводяться згідно розкладу у додатку Google Meet за посиланням- https://meet.google.com/xyn-fwni-sqb

Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
24.02 ЯДС Безпечна поведінка в природі. Ресурси, які можна використати в разі небезпеки. Різні ролі в групі. Досягнення спільних цілей. В підручнику с. 82-03 прочитати та переказати , в зошиті с.41 завдання 2,3
Математика Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Перетворення іменованих чисел та дії над ними. Перевірка правильності обчислень. Розв’язання проблемних ситуацій. Розв’язати рівняння за зразком с. 58 завдання з хатинкою.
Мистецтво Ознайомлення з видами анімації: мальована, лялькова, пластилінова, комп’ютерна. Порівняння можливостей втілення аналогічних образів у різних видах анімації. Використання різних видів анімації для створення візуальних образів. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Прочитати в підручнику с.70-71.
Мистецтво Ознайомлення з видами анімації: мальована, лялькова, пластилінова, комп’ютерна. Мистецькі професії, пов’язані з різними видами анімації. Використання різних видів анімації для створення візуальних образів. Дотримання охайності та правил техніки безпеки. Намалювати фантастичну тваринку за зразком с.73.
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
23.02 ЯДС Виготовлення виробу за технологічною картою ( графічними зображеннями , малюнками). Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економне використання матеріалів. Прочитати в підручнику с. 78-79, в зошиті с.40 ,завдання 3(написати ,що вам допомагає у навчанні).
Укр.мова Виразне слухання / читання текстів. Науково- популярні тексти. Тексти зі щоденного життя. Інформаційні та інструктивні тексти. Мета , тема, головна думка. Роль прикметників у реченні. Зв’язок прикметників з іншими частинами мови. Обговорення та редагування текстів. Орфограми , пов’язані з чергуванням звуків. Прочитати текст с.64-65
Укр.мова Тексти зі щоденного життя. Робота з медіатекстоми в соціальних мережах. Обмін повідомленнями. Коментарі до постів. Дитячі вебсайти. Роль прикметників у мовленні . Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс. Правопис префіксів. Редагування тексту. Перевірка орфограм зручним способом. Взаємоперевірка /самоперевірка. Виконати вправу 5 с.65 (спишіть ,розкриваюси дужки та вставити пропущені прийменники).
Фізкультура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами. Рухливі ігри з предметами для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=C4GBkZX4s3k – виконати вправи.
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
22.02 ЯДС Гриби і бактерії . Спостереження / дослідження природного об’єкта / явища. Фіксація результатів. Робота з інформацією природного змісту. Прочитати в підручнику с. 75
Математика Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Одиниці часу: доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами. Перевірка правильності обчислень. Розв’язати вирази с.56 завдання з хатинкою(записати вирази у стовпчик і розв’язати їх)
ЯДС Роль рослин, тварин, грибів, бактерії , природних угруповань у природі й житті людини. Взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи. Робота з інформацією природничого змісту. Охорона довкілля. В зошиті с. 39 ,завдання 3,4 (знайти цікаву інформацію про росичку)
Фізкультура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами. Рухливі ігри з предметами для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=KlUuqo5O92w – виконати вправи.
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
02.02 ЯДС Створення та оздоблення простих виробів за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріалів, із застосуванням традиційних ремесел та сучасних технік. Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економне використання матеріалів. В підручнику с. 48-51 прочитати та переказати , в зошиті с.25 завдання 3 (розв’язати задачу)
Укр. мова Робота з медіатекстом. Виокремлення інформації. Правдива та неправдива інформація. Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників- антонімів у тексті, розмірковування про їх роль. Творення слів різними способами словотворення. Складні слова. Створення власного висловлювання. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Розв’язати вправу 4 на с.45 (дописати займенники)
Укр. мова Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Синоніми . Уявлення про власне українське слово та слова, запозиченні з інших мов. Словник іншомовних слів. Створення тексту за картиною. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Вправа 7 с.46 (виписати слова парами за зразком)
Фізкультура Комплекс загальнорозвивальних вправ. Стрибки у висоту та глибину. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=dlx8MmVmyEE  – виконати вправи.
Дата Предмет Тема уроку Домашнє завдання
01.02 ЯДС Спостереження /дослідження: рослини та тварини в різні пори року. Робота з інформацією природничого змісту. В підручнику с.45-47 прочитати і переказати (пошити іграшку «Смайлик» за інструкцією на с.47)
Математика Усне та письмове обчислення в навчальних і життєвих ситуаціях: дії з числами, вимірювання величин, перетворення величин. Обчислити вирази с.38 завдання з хатинкою
ЯДС Взаємозв’яки між об’єктами живої і неживої природи. Харчові ланцюги живлення. В зошиті с.24 завдання 3(позначити + якою інформацією можна поділитися онлайн).
Фізкультура Комплекс загальнорозвивальних вправ. Стрибки в довжину. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки на час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY -виконати вправи ранкової гімнастики.
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 31.01  

1

 

ЯДС

 Усне та письмове обчислення в навчальних і життєвих ситуаціях : числа дії з числами. Прочитати пригоду три с.44 , виконати с.23 ,завдання 3 та 4.
2 Українська мова Робота з медіатекстом. Обговорення та редагування відеотекстів. Виокремлення інформації. Правдива чи неправдива інформація. Роль вигуків. Значущі частини основи слова: префікс, корінь ,суфікс. Створення коротких власних текстів на основі прослуханого /прочитаного /побаченого. Перевірка орфограм зручним способом. Переказати текст або одну з подій на с.40-43 за планом
 

3

Українська мова Робота з медіатекстом. Виокремлення інформації. Правдива чи неправдива інформація. Спостереження за влучним уживанням іменників- синонімів, іменників – антонімів у тексті, розмірковування про їх роль. Творення слів різними способами словотворення. Складні слова. Створення власного висловлювання. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Виконати вправу на с.43 ( замінити займенник я іншим та записати перероблені речення)
4 Математика Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних і практичних завдань. Обчислити значення виразу с. 36 завдання хатинка.
5 Фізична культура Самоконтроль за показниками частоти серцевих скорочень. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Стрибки зі скакалкою. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=Q0m9_go2gpA – виконати вправи
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 30.01  

1

 

ЯДС

  Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники і мета). Позиція мовця (категоричність чи невпевненість ; дотримання мовленнєвого етикету чи порушення етикетних норм).Письмовий переказ тексту розповідного змісту з елементами опису або міркування, висловлювання свого ставлення до того , про що пише. В підручнику с.40-41 прочитати і переказати прочитане , провести дослідження на с.42- 43.
2 Математика Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних і практичних завдань. Розв’язати задачу с. 34 завдання хатинка.
 

3

ЯДС Адресат, мете , ситуація. Словники ,як довідкове джерело зі слововживання та правопису( тлумачний, орфографічний). Редагування рукописного та електронного тексту. Орфограми , пунктограми, правила словживання та словозміни( у межах вивченого). В зошиті с.22 (записати висновки дослідження).
4 Українська мова Художні та наукові тексти : відмінні та спільні ознаки . Передбачення змісту тексту над ключовими словами. Лексичне значення слова. Виразне читання /слухання тексту. Виокремлення певної інформації з тексту. Практичне ознайомлення з відмінками іменника ( назви відмінків , відмінкові питання). Створення власного висловлювання на задану тему. Перевірка орфограм. Редагування власного висловлення. Виконати вправи на с.37-38
5 Українська мова Виразне читання /слухання тексту. Обговорення первинного сприйняття тексту. Відмінювання іменників. Орфограми, пов’язані з чергуванням звуків. Обговорення та редагування текстів.  Створення власного висловлювання на задану тему. Перевірка написань , які викликають сумнів. Прочитати виразно текст на с. 40-43
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 27.01  

1

 

ЯДС

Цілісність здоров’я. Чинники, що впливають на здоров’я. Взаємодія у спільноті. Методи ненасильницького спілкування. В підручнику с. 37-39 читати і переказувати. В зошиті с. 20 завдання 3(записати всі можливі трицифрові числа з чисел 8,9,7) та 4 (записати найприємніші для себе слова (похвалити себе))
2 Математика Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних і практичних завдань . Розв’язати задачу різними способами с.32 завдання 5
 

3

Мистецтво Виконання найпростіших ритмічних партитур в різних темпах та динаміці. Замальовки з натури та за уявою. Безпечна поведінка. Презентація власних (колективних ) творчих досягнень. Прочитати в підручнику с. 62-63 та переглянути мультфільм «Снігова Королева»
4 Мистецтво Виконання найпростіших ритмічних партитур в різних темпах та динаміці. Нотна грамотність. Замальовки з натури та за уявою. Безпечна поведінка. Презентація власних (колективних ) творчих досягнень. Створити аплікацію фантастичних замків, за допомогою техніки роздмухування фарб із трубочки або техніки набризку , за зразком в підручнику с. 65.
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 26.01  

1

 

ЯДС

Створення та оздоблення простих виробів за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріалів та повторно використовуючи матеріали із застосуванням традиційних ремесел та сучасних технік. Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економне  використання матеріалів. Презентація власної (колективної ) діяльності . В підручнику с.36 прочитати пригоду номер 2 та в зошиті с.19 завдання 2(напиши кілька порад ,щоб не губити речі) ,3 (на контурній мапі зафарбувати Полтавську область)
2 Українська мова Виразне читання/ слухання вірша. Жанрові особливості. Обговорення первинного сприйняття. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках . Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Виокремлення інформації. Створення власного висловлення. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Прочитати виразно вірша на с.36 вправа 2
 

3

Українська мова Виразне читання/ слухання вірша. Сталі словесні формули : крилаті слова. Запис слів під диктування. Вправляння в утворенні слів. Визначення складу слова. Історичне чергування в корені слова. Лексичне значення слова. Відмінювання іменників. Запис власних висловлювань. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Скласти розпорядок дня ,вказавши час за прикладом на с. 37.
4 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=potSm2jIR3M – виконати вправи.
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 25.01  

1

 

ЯДС

Спостереження/ дослідження : рослини та тварини взимку. Взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи . В підручнику с.32-35 прочитати і переказати прочитане
2 Математика  Використання математичних знань та способів дій для розв’язання навчальних і практичних завдань. Розв’язати вирази с.31 (завдання з хатинкою)
 

3

Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://youtu.be/UeEhWIlxS3Y

– виконати вправи.

4 ЯДС Взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи . Національні природні парки України. В зошиті с.18 завдання 1-3 (доповнити та скласти власний ланцюг живлення)
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 24.01  

1

 

ЯДС

 Усне та письмове обчислення в навчальних і життєвих ситуаціях : дії з числами, вимірювання величин. В підручнику с.29-31 прочитати і переказати прочитане ,а також на с.31 завдання 8 вирізати сніжинку за власним задумом.

В зошиті с.16 завдання 1 (в якому потрібно вписати літери ,яких бракує та дати пояснення отриманим словам) та завдання 2 ( з’єднати числа та розфарбувати відповідно до позначок.)

2 Українська мова  Джерело інформації. Засоби масової інформації: радіо . Робота з медіатекстом. Виокремлення інформації. Створення коротких нотаток на основі прослуханого /прочитаного /побаченого. Перевірка орфограм зручним способом. Рід іменників. Віднесення слова до одного з родів. Виконати завдання на с. 35 (написати список їжі, яку діти використовували у тексті та потрібно доповнити своїми власними прикладами)
 

3

Українська мова Виразне читання/ слухання вірша. Жанрові особливості. Обговорення первинного сприйняття. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках . Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Виокремлення інформації. Створення власного висловлення. Перевірка орфограм зручним способом. Редагування тексту. Виразно прочитати текст в підручнику на с. 31-35 (дати характеристику персонажам та придумати запитання до автора).
4 Математика Округлення чисел до десятків, до сотень. Додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень. Розв’язання задач. Виконати завдання с.29 ( розв’язати вирази зручним для вас способом )
5 Фізична культура Роль різних видів загартування для власного здоров’я. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://youtu.be/DT4vKonsA7A

-повторити вправи.

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

09.12  

1

 

ЯДС

  Безпека під час занять спортом та активним дозвіллям (ковзани ,санчата ,лижі тощо). Використання відповідних особистих засобів захисту за потреби. Опрацювати в підручнику с.120
2 Математика   Перетворення, додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач на знаходження відстані.  Виконати завдання з хатинкою с.88
 

3

ЯДС Минуле і сучасне. Пошук інформації, перевірка її достовірності. Виконати завдання в зошиті с.55
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

08.12

 

1

 

ЯДС

Спостереження /дослідження. Паливні корисні копалини та їхнє використання. Ощадливе використання ресурсів. Виготовлення макетів виробів із вторинних матеріалів та тканини за інструкцією. Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економне використання матеріалів. Опрацювати в підручнику с.118-119
2 Українська мова  Інтерпретація художнього тексту: створення сценарію аудіовізуального медіа. Перевірка орфограм зручним способом (орфографічний словник, добір споріднених слів або зміна форми слова).Розділові знаки в реченні.  

Вивчити правило на с.98 та виконати вправу 4 с. 99

 

3

Мистецтво Відомі особи культури та мистецтва України з різних історичних періодів. Створення простих моделей об’єктів з різних матеріалів. Безпечна поведіна. Опрацювати в підручнику с.48-49
4 Мистецтво

 

Відомі особи культури та мистецтва світу з різних історичних періодів. Створення простих моделей об’єктів з різних матеріалів.Безпечна поведінка. Намалювати новорічну іграшку та розфарбувати її.
5 Фізична культура Вправи для розвитку фізичних якостей : гнучкості. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=JFWWJySAlX0

 

 

Дата

 

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

07.12

 

1

 

ЯДС

 Спостереження /дослідження. Відновлювані джерела енергії ( Сонце ,вітер ,вода ) та їхнє використання. Повітря, його властивості. Рух повітря. Опрацювати в підручнику с.116-117 , в зошиті с.53
2 Математика  Удосконалення умінь порівнювати числа. Розв’язання задач. Співвідношення між кілометром і метром.  

Виконати завдання з хатинкою на с.86

 

3

Українська мова Передбачення змісту твору за назвою. Виразне читання/ слухання оповідання. Способи критичного читання. Слова автора та персонажів (порівняння ,метафори тощо), пряме і переносне значення слів в художньому тексті. Творення слів з найуживанішими префіксами. Створення письмового висловлювання за темою. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Вивчити правило на с.97
4 Українська мова

 

Виразне читання /слухання оповідання. Обговорення емоційного стану персонажів. Створення висловлювання (робота в групі). Поділ на склади складних слів. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (в межах вивченого). Виконати вправу 3 с. 97
5 Фізична культура Вправи для розвитку фізичних якостей: витривалості. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. https://www.youtube.com/watch?v=JFWWJySAlX0

 

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

21.10

 

1

 

ЯДС

Моє майбутнє ( роздуми про те, якою я хочу бути). Опрацювати сторінки підручника 113-114.
2 Математика Розв’язування проблемних ситуацій (математичних задач) зі свого життя на розуміння змісту арифметичних дій.  

 

Виконати завдання з підручника с.52, завдання позначене хатинкою

 

3

ЯДС Моє майбутнє ( роздуми про те, якою я хочу бути). Виконати завдання в зошиті с.52
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

20.10

 

1

 

ЯДС

  Охорона довкілля від забруднення (проект, акція тощо). Читати і переказувати с. 112 підручника, в зошиті с.51.
2 Українська мова  Виразне читання, творчий переказ тексту. Аналіз художнього тексту. Створення власного художнього тексту.  

 

Виконати завдання с.58-59 ,завдання 3 придумати кінцівку до легенди.

 

3

Мистецтво Виховні ситуації на основі творів мистецтва. Опрацювати в підручнику с.28-29
4 Мистецтво

 

Презентація та характеристика власних творчих досягнень. Правила творчої співпраці, взаємодії ,комунікації. Безпечна поведінка. Опрацювати в підручнику с.29-30 ,створити свою власну буквицю першої літери імені.
5 Фізична культура Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ ,ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=gMuapnmJZHU

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

19.10

 

1

 

ЯДС

Виготовлення  виробу із використанням вторинних матеріалів. Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економічне використання матеріалів. Опрацювати сторінки підручника 110-111,в зошиті с.50.
2 Математика  Розв’язування проблемних ситуацій (математичних задач) зі свого життя на розуміння змісту арифметичних дій.  

 

Виконати завдання з підручника с.50, завдання позначене хатинкою

 

3

Українська мова Лексичне значення слова. Уявлення про складні слова. Робота з медіатекстом (перегляд мультфільма). Створення власного медіапродукту. Виконати завдання с.57 ,завдання 5
4 Українська мова

 

Лексичне значення слова. Уявлення про складні слова. Робота з медіатекстом (перегляд мультфільма). Створення власного медіапродукту. Вивчити правила с.55
5 Фізична культура Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ ,ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=uu19e4ZzhXU

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

18.10

 

1

 

ЯДС

 Мета і цільова аудиторія. Візуальні медіа. Мультфільм. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації. Зіставлення інформації з різних джерел. Емоційно – ціннісне навантаження медіатекстів. Опрацювати сторінки підручника 108-109,в зошиті с.49, завдання 1,2,3.
2 Українська мова   Чергування звуків, яке не впливає на зміну значення слова. Позначення звуків ,що чергуються ,на письмі. Орфограми ,пов’язані з чергуванням звуків. Історичне чергування у формах слова та споріднених словах. Виразне читання. Слова автора та персонажів, пряме і переносне значення слів у художньому стилі.  

 

Виконати завдання с.55 ,завдання дати відповідь на поставлене запитання.

 

3

Математика Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною способом підбору. Розв’язання проблемних ситуацій(математичних задач) зі свого життя на розуміння змісту арифметичних дій. Виконати завдання з підручника с.48, завдання 5.
4 Фізична культура

 

Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ ,ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=GLF6NPdEBzw

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

17. 10

 

1

 

ЯДС

 Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники і мета). Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Адресат, мета, ситуація. Діалог між персонажами. Особливості сучасного письма: письмо від руки та за допомогою клавіатури. Опрацювати сторінки підручника 106-107.
2 Математика  Розв’язування рівнянь із діями другого ступеня. Розв’язування проблемних ситуацій (математичних задач) зі свого життя на розуміння змісту арифметичних дій.  

 

Виконати завдання з підручника с.47, завдання 5.

 

3

Українська мова Виразне читання/слухання вірша. Жанрові особливості. Передбачення змісту тексту за опорними словами. Запис власних висловлювань. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Слова зі зменшувально- пестливим значенням. Запис слів у називному відмінку. Частини слова: закінчення, основа, корінь. Орфограми, пов’язані з чергуванням звуків. Взаємоперевірка. Виконати завдання с.54-55 прочитати текст.
4 Українська мова

 

Виразне читання/слухання вірша. Презентація власного медіапродукту. Робота з лексичним значенням слова. Сильна та слабка позиція голосних звуків [е] та [и] в наголошених та ненаголошених складах. Рольова гра. Виконати завдання с.55 заповнити таблицю.
5 ЯДС Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Використання інформації ,яка представлена у різних формах, для відповіді на запитання, які виходять за межі безпосереднього зчитування даних. Опрацювати в зошиті с.49 завдання 1.

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

14.10

 

1

 

ЯДС

Ощадне використання природних ресурсів . Охорона земних надр. Опрацювати сторінки підручника 102-103.
2 Математика   Властивості арифметичних дій. Правильні і неправильні числові рівності. Прості рівняння . Поняття «рівняння» , « розв’язок (корінь ) рівняння. Розв’язування рівнянь із діями першого ступеня.  

 

Виконати завдання з підручника с.45, завдання 6.

 

3

ЯДС Виготовлення об’ємних  виробів з елементами вторинних матеріалів. Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань. Економічне використання матеріалів. Виконати в зошиті завдання с.48.
Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

13.10  

1

 

ЯДС

 Зв’язок між об’єктами і явищами природи. Що можуть розказати корисні копалини. Опрацювати сторінку підручника 99-101,в зошиті с.47.
2 Українська мова    Засоби змістового зв’язку між реченнями, між абзацами в тексті. Вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях. Робота з ілюстраціями : встановлення відповідної репліки.  

 

Виконати завдання з підручника с.59, придумати кінцівку до легенди.

 

3

Мистецтво Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів. Робота з природними матеріалами. Добір і використання різних відомих засобів образотворчої виразності для створення візуальних образів. Правила творчої співпраці, взаємодії, комунікації. Безпечна поведінка. Опрацювати сторінки в підручнику с. 24-25
4 Мистецтво

 

Колективне виконання творчого задуму.  Правила творчої співпраці, взаємодії, комунікації. Безпечна поведінка. Опрацювати сторінки в підручнику с. 26-27 , з пластиліну зліпити грайливого песика.
5 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами та без них. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=XlTHEbVe5jQ

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

12.10  

1

 

ЯДС

 Розв’язування проблемних ситуацій (математичних задач) зі свого життя ,які містять математичні величини. Електронний та механічний годинники. Визначення часу за годинником та планування життєвих справ. Опрацювати сторінку підручника 98,в зошиті с.46.
2 Математика   Знаходження невідомих компонентів (доданка, зменшуваного, від’ємника). Знаходження третього доданка за сумою трьох. Задачі на знаходження часу. Різні стратегії розв’язування проблемної ситуації.  

 

Виконати завдання з підручника с.42, завдання 4

 

3

Українська мова Виразне читання/слухання тексту. Обговорення первинного сприйняття та художніх засобів. Добір тематичної групи слів. Спостереження за поведінкою голосних звуків в наголошених та ненаголошених складах . Аналіз будови слова. Корінь. Спільнокореневі слова. Виконати завдання с.57 ,письмо для себе уявити та описати замок.
4 Українська мова

 

Засоби змістового зв’язку між реченнями, між абзацами в тексті. Вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях. Робота з ілюстраціями : встановлення відповідної репліки. Виконати завдання с.58 ,завдання 2.
5 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами та без них. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=5eie_sJTZ1Y

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

11.10

 

1

 

ЯДС

 Візуальні медіа: мета і цільова аудиторія. Засоби масової інформації : телебачення. Види телевізійних програм: новинні, розважальні ,ток-шоу , ігрові, спортивні, просвітницькі, дитячі. Опрацювати сторінку підручника 99-101,читати та переказувати, в зошиті завдання 1 с. 47.
2 Українська мова Виразне читання ,декламування. Дикція. Запис слів під диктування. Взаємоперевірка. Спостереження за поведінкою голосних звуків [е] та [и] в наголошених та ненаголошених складах. Проза , вірш : відмінності. Запис власних висловлювань. Робота з орфоепічним та орфографічним словником.  

 

Виконати завдання с.57 ,вправа 5.

 

3

Математика Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані у непрямій формі. Складання задач. Вирази як засіб розв’язання проблемної ситуації. Побудова площинних фігур заданих розмірів. Виконати завдання з підручника с.45, завдання з хатинкою.
4 Фізична культура

 

Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами та без них. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ , ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=r8sh_u7OsKQ

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

10.10

 

1

 

ЯДС

 Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники і мета). Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему Адресат , мета, ситуація.  Особливості сучасного письма: письмо від руки та за допомогою клавіатури. Опрацювати сторінку підручника 98,читати та переказувати.
2 Математика Вирази зі змінною (змінними) при заданому її (їх) числовому значенні. Ознайомлення із задачами на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць ,сформульованими у непрямій формі . Стратегії розв’язування проблемної ситуації.  

 

Виконати завдання з підручника с.42, завдання 2

 

3

Українська мова Виразне читання/слухання. Звукова культура під час читання. Запис тексту під диктування . Взаємоперевірка. Спостереження за поведінкою голосних звуків [е] та [и] в наголошених та ненаголошених складах. Дискусія. Створення власного письмового висловлення. Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний). Виконати завдання с.53 ,записати рецепт борщу, який варять у вашій родині.
4 Українська мова

 

Аудіальні медіа. Самостійне читання тексту. Самоперевірка. Обговорення , дискусія. Відмінкові форми слова. Основа та закінчення. Корінь слова. Наголошений та ненаголошений склад. Перевірка орфограми слабкої позиції звука за сильної позицією (зміна слова). Складання та запис власного висловлювання. Виконати завдання с.54 ,завдання 2 (3).
5 ЯДС Вплив людини на природу (позитивний і негативний) і природи на людину. Роль наукових та технічних винаходів минулого у нашому житті. Опрацювати в зошиті с.46 , завдання 1

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

04.10

 

1

 

ЯДС

 Візуальні медіа:мета і цільова аудиторія . Паперова та електронна книжка. Аудіовізуальні медіа. Засоби масової інформації : телебачення. Види телевізійних програм (новинні ,розважальні, ток-шоу, ігрові, спортивні, просвітницькі, дитячі). Опрацювати сторінки підручника 86-89,в зошиті с.41,завдання 5.
2 Українська

мова

 Виразне читання. Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо). Запис тексту під диктування. Взаємоперевірка. Спостереження за поведінкою голосних звуків [е] та [и] в наголошених та ненаголошених складах. Сильна та слабка позиція звуків. Словник слів іншомовного походження. Виконати с.47 ,завдання 5
 

3

Математика Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Час. Створення різних конструкцій із геометричних фігур. Виконати завдання з підручника с.38, завдання позначене хатинкою
4 Фізична культура

 

Комплекс загальнорозвивальних вправ з м’ячами. Елементарні способи регулювання фізичного навантаження. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ,ігор. Переглянути відео і спробувати повторити вправи:

https://www.youtube.com/watch?v=ddBTIqfV5_A

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

27.09

 

1

 

ЯДС

  Мета і цільова аудиторія. Мультфільм . Реклама у друкованих виданнях, на радіо та телебаченні. Емоційно – ціннісне навантаження медіатекстів. Візуальні медіа. Елементи форми (колір, фото,шрифт) Опрацювати сторінки підручника 72-73,в зошиті с.31.завдання 1,2,,3, с. 34 ,завдання 4.
2 Українська мова Виразне читання/слухання оповідання. Розвиток подій в тексті . Порівняння опису об’єкта в різних творах. Робота з інформацією: створення усного висловлення . Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником . Спільнокореневі слова.  

Виконати завдання с.40 ,завдання 4

 

3

Математика Порівняння , упорядкування , узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. Обчислення числових виразів. Різні способи читання виразів. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними  даними. Класифікація та порівняння геометричних фігур. Виконати завдання з підручника с.31, завдання позначене хатинкою
4 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ з м’ячами. Елементарні способи регулювання фізичного навантаження. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ .ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=az6s45DmDjI

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

26.09

 

1

 

ЯДС

 Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники і мета). Перепитування як спосіб  уточнення почутої інформації у діалозі. Перефразування. Словесні і несловесні засоби для створення образу персонажа на сцені. Опрацювати сторінки підручника 64-67,в зошиті с.29.
2 Математика  Порівняння ,упорядкування, узагальнення та класифікація об’єктів за суттєвою ознакою. Рівняння. Нерівності зі зміною. Числові вирази. Правила порядку виконання дій у виразі, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок із дужками. Задачі на кратне порівняння . Складання обернених до них.  

 

Виконати завдання з підручника с.29, завдання позначене хатинкою

 

3

Українська мова Читання в парі. Обговорення фактів з життя автора твору. Робота з інформацією: створення усного висловлення. Перефразування як прийом уточнення думки співрозмовника. Істинні та хибні висловлювання. Виразне читання/ слухання тексту. Обговорення первинного сприйняття. Робота з лексичним значенням слова. Синоніми. Споріднені слова, визначення основи та закінчення,кореня. Виконати завдання с.37 ,завдання 3
4 Українська мова

 

Літературна вимова у власному мовленні. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. Порядок виділення значущих частин. Визначення основи та закінчення. Відмінок. Вправляння в утворенні відмінкових форм або зміні за відмінками. Історичне чергування звуків, позначення його на письмі. Виконати завдання с.38 ,завдання 5.
5 ЯДС Виготовлення та оздоблення виробу за зразком чи власним задумом із природних матеріалів. Матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для роботи. Небезпечні прийоми праці. Опрацювати в зошиті с.30

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

23.09

 

1

 

ЯДС

 Історичні і культурні пам’ятки рідного краю. Способи мандрування. Орієнтація у просторі. Опрацювати сторінки підручника 61-63,в зошиті с.28.
2  

Математика

  Збільшення і зменшення числа у кілька разів. Розв’язування задач. Складання задач за коротким записом і за таблицею як допоміжними моделями задачі. Маса. Одиниці вимірювання маси: кг, г, ц, т. Співвідношення між одиницями вимірювання маси  

 

Виконати завдання з підручника с.27, завдання позначене хатинкою

 

3

ЯДС Зчитування даних з таблиць , діаграм. Дослідження різних шляхів розв’язування проблемної ситуації. Виконати

в зошиті с.29 ,завдання 1,2.

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

22.09

 

1

 

ЯДС

 Однорічні та багаторічні рослини . Дослідження обраних/запропонованих рослин. Встановлення зв’язків між об’єктами і явищами природи. Вплив довкілля на рослини. Опрацювати сторінки підручника 60,в зошиті с.27.
2  

Українська мова

 Тема та основна думка твору. Зв’язок між заголовком і темою твору. Сюжет і композиція (без уживання термінів) . Пейзаж ,портрет, діалоги ( як  найпростіші елементи композиції твору). Загальнокласна дискусія. Обговорення і створення плакату соціальної реклами.  

 

Виконати завдання з підручника с.36 завдання 3

 

3

Мистецтво Сприймання творів різних видів мистецтва (фотографія, плакат). Вербальна характеристика змісту, вражень, емоцій, які вони викликали. Правила творчої співпраці, взаємодії, комунікації. Безпечна поведінка. Опрацювати в підручнику с.12-13.
4 Мистецтво

 

Колективне виконання творчого задуму . Правила творчої співпраці, взаємодії , комунікації. Безпечна поведінка. Опрацювати в підручнику с.14-15,створити портрет головного героя у повний зріст.
5 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ з предметами та без них. Народні ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор. Переглянути відео:

https://www.youtube.com/watch?v=ENbkigHpE4U

 

 

Дата  

№ п/п

 

Предмет

 

Тема

 

Ресурс, посилання

 

20.09

 

1

 

ЯДС

Мета і цільова аудиторія . Зіставлення інформації з різних джерел. Емоційно- ціннісне навантаження медіатекстів. Візуальні медіа : плакат . Елементи форми (колір ,фото ,шрифт). Опрацювати сторінки підручника 53-56,в зошиті с.24.
2  

Українська мова

Уявлення про історичне чергування звуків в корені. Історичне чергування в споріднених словах та у формах того самого слова. Визначення основи, закінчення ,кореня слова. Уявлення про план тексту. Складання плану на основі прочитаного вдома уривка тексту. Виразне читання /слухання тексту. Передбачення розгортання подій. Вибіркове читання . Тлумачення лексичного значення слова.  

 

Виконати завдання с.32 , написати відгук про книгу

 

3

Математика Істотні ,спільні та відмінні ознаки об’єктів. Назви компонентів та результатів дій множення і ділення. Істотні ознаки геометричних фігур (трикутник, прямокутник ,багатокутник) Виконати завдання з  підручника с.23, завдання 9 та 10
4 Фізична культура Комплекс загальнорозвивальних вправ. Значення народних, рухливих ігор для формування особистої фізичної культури. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ ,ігор. Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=zV76Rmpd_5M&feature=youtu.be

 

 

Англійська мова проходить за наступним посиланням.
https://meet.google.com/eou-hdmv-ejc

Вчитель -Мельник Наталія Миколаївна

01.02

Тема
“Час цікавих історій”
Домашнє завдання ст.83 зав.3 

31.01

Тема “Ми дружна родина
В роботі і в час дозвілля”

30.01

Тема “Повсякденні справи та розваги”

25.01
Тема”Що у нас сьогодні на обід?”
Домашнє завдання ст..83-84 читати

24.01

Тема”Давайте обідати!”

18.11

Тема “Розклад уроків”

Домашнє завдання: впр. 1 ст. 50 читати текст.

06.09

Тема “Інтерв’ю з однокласником”

Домашнє завдання: впр.1 ст.10 читати.

16.09

Тема “Мій однокласник”

Домашнє завдання: впр. 3 ст.18 читати текст.

23.09

Тема “Мій найкращий друг”

Домашнє завдання: впр. 3 ст. 23 письмово.

27.09

Тема “Мої захоплення”

Домашнє завдання: ст. 24-25 читати текст.

14.10

Тема “Відпочинок і дозвілля”

Домашнє завдання: читати діалог на ст.34.

21.10

Тема “Кімнати в будинку”

Домашнє завдання: впр.1 ст.36 записати слова в словник та перекласти.